.

Qing Xin Wu Long / Ruan Zhi Wu Long,
Qing Xin Gan Zhong, Qing Xin Da Pang, Huang Gan Zhong, Da Man Zhong, Ying Zhi Hong Xin